صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای ماه منتهی به 16-03-1400 1400/03/24
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره مالي نه ماهه منتهي به 16-02-1400 1400/03/12
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره مالي نه ماهه منتهي به 16-02-1400 1400/03/12
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای ماه منتهی به 16-02-1400 1400/02/22
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 16-11-1399 (حسابرسی شده) 1400/02/13
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 16-11-1399 (حسابرسی شده) 1400/02/13
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای ماه منتهی به 16-01-1400 1400/01/25
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای ماه منتهی به 16-12-1399 1399/12/24
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 16-11-1399 1399/12/13
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 16-11-1399 (با تأیید متولی) 1399/12/13
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای ماه منتهی به 16-11-1399 1399/11/19
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای ماه منتهی به 16-10-1399 1399/10/20
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای ماه منتهی به 16-09-1399 1399/09/18
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره مالي سه ماهه منتهي به 16-08-1399 1399/09/12
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره مالي سه ماهه منتهي به 16-08-1399 1399/09/12
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای ماه منتهی به 16-08-1399 1399/08/17
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/05/16 1399/07/21
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای ماه منتهی به 16-07-1399 1399/07/20
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای ماه منتهی به 16-06-1399 1399/06/19
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره مالي سالانه منتهي به 1399/05/16 1399/06/12
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/05/16 (با تأیید متولی) 1399/06/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای ماه منتهی به 16-05-1399 1399/05/20
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای ماه منتهی به 16-04-1399 1399/04/18
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای یک ماه منتهی به 16-03-1399 1399/03/21
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره مالي 6ماهه منتهي به 16-11-1398(حسابرسی شده) 1399/02/29
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره مالي 6ماهه منتهي به 16-11-1398(حسابرسی شده) 1399/02/29
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای یک ماه منتهی به 16-02-1399 1399/02/18
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای ماه منتهی به 16-01-1399 1399/01/20
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 16 بهمن 1398- حسابرسی نشده-تایید متولی 1398/12/25
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري آگاه براي دوه 1 ماهه منتهي به 1398/12/16 1398/12/25
گزاش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 16 بهمن 1398 1398/12/07
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 16 بهمن 1398- حسابرسی نشده 1398/12/07
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوه 1 ماهه منتهي به 1398/11/16 1398/11/26
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوه 1 ماهه منتهي به 1398/10/16 1398/10/25
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوه 1 ماهه منتهي به 1398/09/16 1398/09/25
صورت های مالی برای دروه میانی سه ماهه منتهی به16 آبان ماه 1398 1398/09/16
صورت هاي مالي دوره مالي سه ماهه منتهي به 16 آبان ماه 1398 1398/09/13
گزارش عملکرد براي دوره سه ماهه منتهي به 16 آبان ماه 1398 1398/09/13
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه منتهي به 1398/08/16 1398/08/21
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه دوره شش ماهه منتهی به 16-11-1397 - اصلاحیه 1398/07/30
صورت های مالی برای دروه میانی شش ماهه منتهی به16 بهمن ماه 1397- حسابرسی شده - اصلاحیه 1398/07/30
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/07/16 1398/07/23
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه منتهي به 1398/06/16 1398/06/25
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 16-05-1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه - حسابرسی شده 1398/06/13
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 16-05-1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه - حسابرسی شده 1398/06/13
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي سال مالي منتهي به 1398/05/16 (حسابرسی نشده) 1398/06/06
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 16-05-1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه - حسابرسی نشده 1398/06/06
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/05/16 1398/05/26
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/04/16 1398/04/19
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/03/16 1398/03/26
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه دوره نه ماهه منتهی به 16-02-1398 1398/03/12
صورتهالی مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه دوره نه ماهه منتهی به 16-02-1398 1398/03/12
صورت های مالی برای دروه مالی شش ماهه منتهی به16 بهمن ماه 1397 1398/03/04
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه منتهي به 1398/02/16 1398/02/25
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه منتهی به 1398/01/16 1398/01/20
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/11/16 (حسابرسی نشده) (با تایید متولی) 1397/12/20
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 16-11-1397(حسابرسی نشده) 1397/12/18
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 16-11-1397 (حسابرسی نشده) 1397/12/18
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای یک ماهه منتهی به 16 بهمن ماه 1397 1397/11/24
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای یک ماهه منتهی به 16 دی ماه 1397 1397/10/24
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای یک ماهه منتهی به 16آذر ماه 1397 1397/09/24
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه دوره مالی3ماهه منتهی به 16 -08-1397 1397/09/14
صورت‌های مالی صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه دوره مالی 3 ماهه منتهی به 16-08-1397 1397/09/14
گزارش عملکرد سال مالی صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه منتهی به 16-05-1397(حسابرسی شده) 1397/09/07
صورت‌های مالی سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه منتهی به 16-05-1397(حسابرسی شده) 1397/09/07
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای یک ماهه منتهی به 16آبان ماه 1397 1397/08/26
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای یک ماهه منتهی به 16 مهرماه 1397 1397/07/25
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای یک ماهه منتهی به 16 شهریورماه 1397 1397/06/27
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه سالانه منتهي به 16-05-1397 (حسابرسي نشده) 1397/06/14
صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه سالانه منتهي به 16-05-1397 (حسابرسي نشده) 1397/06/14
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای یک ماهه منتهی به 16 مردادماه 1397 1397/05/24
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه منتهی به 16-04-1397 1397/04/26
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه منتهی به 16-03-1397 1397/03/23
صورتهالی مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه دوره نه ماهه منتهی به 16-02-1397 1397/03/06
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه دوره نه ماهه منتهی به 16-02-1397 1397/03/06
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه منتهی به 16-02-1397 1397/02/23
صورت های مالی شش ماهه برای دوره مالی منتهی به 16بهمن 1396 (حسابرسی شده) 1397/02/22
گزارش عملکرد شش ماهه برای دوره مالی منتهی به 16 بهمن1396(حسابرسی شده) 1397/02/22
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه منتهی به 16-01-1397 1397/01/22
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه منتهی به 16-12-1396 1396/12/26
صورت های مالی شش ماهه برای دوره مالی منتهی به 16بهمن 1396 (حسابرسی نشده) 1396/12/16
گزارش عملکرد شش ماهه برای دوره مالی منتهی به 16 بهمن1396(حسابرسی نشده) 1396/12/16
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه منتهی به 30-11-1396 1396/12/05
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه منتهی به 16-11-1396 1396/12/05
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه منتهی به 30-10-1396 1396/11/11
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه منتهی به 30-09-1396 1396/11/08
گزارش عملکرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1396/08/16 صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه 1396/09/23
صورتهای مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه منتهی به 16-08-1396 1396/09/21
صورتهای مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه منتهی به 16-05-1396 (حسابرسی شده) 1396/07/16
گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه منتهی به 16-05-1396 (حسابرسی شده) 1396/07/16
صورتهای مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه منتهی به 16-05-1396 1396/06/13
گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه منتهی به 16-05-1396 1396/06/13
صورت های مالی براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 16 اردیبهشت ماه 1396 (با تائید متولی) 1396/04/10
گزارش عملکرد براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 16 اردیبهشت ماه 1396 1396/03/13
صورت های مالی براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 16 اردیبهشت ماه 1396 1396/03/13
صورت مالی 6ماهه منتهی به 16 بهمن 95(حسابرسی شده) 1396/02/20
عملکرد 6ماهه منتهی به 16-11-95صندوق آگاه( حسابرسی شده) 1396/02/20
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 16-11-1395 حسابرسی نشده 1395/12/14
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 16-11-1395 حسابرسی نشده 1395/12/14
صورتهاي مالي براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 16 آبان ماه 1395 (با امضاء متولی) 1395/09/30
گزارش عملكرد براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 16 آبان ماه 1395 1395/09/17
صورتهاي مالي براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 16 آبان ماه 1395 1395/09/17
گزارش عملكرد براي سال مالی منتهي به 16 مرداد ماه 1395 (حسابرسی شده) 1395/08/01
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 16 مرداد ماه 1395 (حسابرسي شده) 1395/08/01
گزارش عملكرد براي سال مالی منتهي به 16 مرداد ماه 1395 (حسابرسی نشده) 1395/06/13
صورتهاي مالي براي سال مالی منتهي به 16 مرداد ماه 1395 (حسابرسی نشده) 1395/06/13
صورت های مالی براي دوره مالي 9ماهه منتهي به 16 اردیبهشت ماه 1395(با امضاء متولی) 1395/03/18
صورت های مالی براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 16 اردیبهشت ماه 1395 1395/03/16
گزارش عملكرد براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 16 اردیبهشت ماه 1395 1395/03/16
گزارش عملكرد براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 16 بهمن ماه 1394(حسابرسی شده) 1395/02/25
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 16 بهمن ماه 1394(حسابرسي شده) 1395/02/25
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 16 بهمن ماه 1394(حسابرسي نشده) 1394/12/19
گزارش عملكرد براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 16 بهمن ماه 1394(حسابرسی نشده) 1394/12/19
گزارش عملكرد براي دوره مالي سال مالی منتهي به 16 مرداد ماه 1391 1394/10/15
گزارش عملكرد براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 16 بهمن ماه 1391 1394/10/15
گزارش عملكرد براي دوره مالي سال مالی منتهي به 16 مرداد ماه 1390 1394/10/15
گزارش عملكرد براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 16 آبان ماه 1394 1394/09/15
صورتهاي مالي براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 16 آبان ماه 1394 1394/09/15
گزارش عملكرد براي سال مالی منتهي به 16 مرداد ماه 1394 (حسابرسی شده) 1394/07/19
صورتهاي مالي براي سال مالی منتهي به 16 مرداد ماه 1394 (حسابرسی شده) 1394/07/19
صورتهاي مالي براي دوره مالي سال مالی منتهي به 16 مرداد ماه 1394 1394/06/15
صورتهاي مالي براي دوره مالي سال مالی منتهي به 16 مرداد ماه 1394 1394/03/20
گزارش عملكرد براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 16 اردیبهشت ماه 1394 1394/03/20
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 16 بهمن ماه 1393 (حسابرسي شده) 1394/01/22
گزارش عملكرد براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 16 بهمن ماه 1393 1393/12/16
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 16 بهمن ماه 1393 (حسابرسي نشده) 1393/12/16
گزارش عملكرد براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 16 آبان ماه 1393 1393/09/12
صورتهاي مالي براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 16 آبان ماه 1393 1393/09/12
گزارش عملكرد براي دوره مالي سال مالی منتهي به 16 مرداد ماه 1393 ( حسابرسی شده ) 1393/07/09
صورتهاي مالي براي دوره مالي سال مالی منتهي به 16 مرداد ماه 1393 ( حسابرسی شده ) 1393/07/09
گزارش عملكرد براي دوره مالي سال مالی منتهي به 16 مرداد ماه 1393 1393/06/12
صورتهاي مالي براي دوره مالي سال مالی منتهي به 16 مرداد ماه 1393 1393/06/12
صورتهاي مالي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 16 اردیبهشت ماه 1393 1393/03/13
گزارش عملكرد براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 16 اردیبهشت ماه 1393 1393/03/13
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 16 بهمن ماه 1392 (حسابرسي شده) 1393/01/17
گزارش عملكرد براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 16 بهمن ماه 1392 1392/12/11
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 16 بهمن ماه 1392 (حسابرسي نشده) 1392/12/11
گزارش عملكرد براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 16 آبان ماه 1392 1392/10/18
صورتهاي مالي براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 16 آبان ماه 1392 1392/10/16
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 16 مرداد ماه 1392 (حسابرسي شده) 1392/08/15
گزارش عملكرد سال مالي براي دوره مالي منتهي به 16 مرداد ماه 1392 1392/06/19
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 16 مرداد ماه 1392 (حسابرسي نشده) 1392/06/18
صورتهاي مالي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 16 ارديبهشت ماه 1392 1392/02/31
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 16 بهمن ماه 1391 (حسابرسي شده) 1391/12/20
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 16 بهمن ماه 1391 (حسابرسي نشده) 1391/11/28
صورتهاي مالي براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 16 آبان ماه 1391 1391/11/28
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 16 مرداد ماه 1391 (حسابرسي شده) 1391/07/10
صورتهاي مالي 10 ماه و 26 روزه براي دوره مالي منتهي به 12 تير ماه 1391 1391/05/15
صورتهاي مالي 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 16 ارديبهشت ماه 1391 1391/02/16
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 16 بهمن ماه 1390 (حسابرسي شده) 1390/11/16
صورتهاي مالي 3ماهه براي دوره مالي منتهي به 16 آبان ماه 1390 1390/08/16
صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 16/05/1390 (حسابرسي شده) 1390/05/16
صورتهاي مالي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 16/02/1390 (حسابرسي نشده) 1390/02/16
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي 16/11/ 1389(حسابرسي شده) 1389/11/16
صورتهاي مالي براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 16/08/1389 (حسابرسي نشده) 1389/08/16
صورتهای مالی برای سال مالي منتهی به 16 مرداد 1389 (حسابرسی شده) 1389/05/16
صورتهای مالی میان دوره ای 9 ماهه منتهی به 16/02/1389 (حسابرسی نشده) 1389/02/16
صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 16/11/1388 (حسابرسی شده) 1388/11/16