مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 1400/02/29 ساعت 12:00 1400/03/26
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1400/02/29 1400/02/29
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/02/29 ساعت 15:00 1400/02/20
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري مشترک آگاه مورخ 1399/11/04 1399/11/21
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/11/04 1399/11/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/11/04 ساعت 14:00 1399/10/24
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري مشترک آگاه مورخ 1399/08/05 1399/10/13
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/08/05 1399/08/05
مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه مورخ 1399/08/05 ساعت 14:00 1399/07/23
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/15 1399/05/27
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/05/15 1399/05/19
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/05/15 ساعت 12:00 1399/05/06
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/09 1399/04/30
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري مشترک آگاه مورخ 1399/03/17 1399/04/29
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/04/09 ساعت 16:00 1399/04/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/04/09 ساعت 15:00 1399/04/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/04/14 1399/04/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/24 1399/03/27
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/03/17 1399/03/17
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/03/17 1399/03/06
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه¬گذاری مشترک آگاه مورخ 1398/12/24 1398/12/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه مورخ 1398/12/24 1398/12/14
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه مورخ 1398/10/08 همراه با تایید سازمان (تغییرات امیدنامه ) 1398/11/05
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه مورخ 1398/10/08 همراه با تایید سازمان (تغییرات اساسنامه ) 1398/11/05
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه مورخ 1398/07/03 1398/10/07
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه مورخ 1398/08/04 1398/09/18
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1398/08/04 1398/08/04
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/07/03 1398/07/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/07 1398/05/26
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/07 1398/05/07
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/01/05 1398/02/11
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1398/01/05 1398/01/06
صورتجلسه مجممع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه مورخ 14-09-1397 1397/10/02
فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه مورخ 14-09-1397 1397/09/14
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه مورخ 20-05-1397 1397/06/14
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه مورخ 06-05-1397 1397/05/28
فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ 20-05-1397 1397/05/20
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه مورخ 27-01-97 راس ساعت 14:00 1397/05/13
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه مورخ 10-11-1396 1396/12/09
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه مورخ 02-08-96 راس ساعت 14:00 1396/09/20
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه مورخ 26-06-96 راس ساعت 15:00 1396/07/29
صورت جلسه مجمع مورخ 1390/10/07 1396/06/06
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه مورخ 1396.04.10 (تأیید سازمان) 1396/05/08
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه مورخ 16-08-95 راس ساعت 15:00 1395/09/15
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه مورخ 10-09-94 راس ساعت 14:30 1394/10/27
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه مورخ 10-09-94 راس ساعت 14:00 1394/09/29
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه مورخ 27-07-93 راس ساعت 15:00 1393/08/11
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه مورخ 27-07-93راس ساعت 14:00 1393/08/11
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه مورخ 05-05-93 راس ساعت 14:00 1393/05/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه مورخ 25-03-92 راس ساعت 14:00 1393/04/03
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه مورخ 06-02-92 راس ساعت 14:00 1393/02/17
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه مورخ 17-12-92 راس ساعت 14:00 1393/01/26
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه مورخ 03-09-92 راس ساعت14:00 1392/12/19
صورتجلسه صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه مجمع مورخ 06-06-92 راس ساعت 14:00 1392/11/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه مورخ 26-09-92 راس ساعت 16:00 1392/11/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه مورخ 20-09-92 راس ساعت 14:00 1392/11/15
صورتجلسه مجمع 1391/06/19
صورتجلسه مجمع 1390/10/07
صورتجلسه مجمع 1389/06/22
صورتجلسه مجمع 1389/04/15
صورتجلسه مجمع 1388/09/11