تغییرات NAV صندوق

قابل توجه سرمایه گذاران محترم
 
بدلیل اخبار و اطلاعات مربوط به سهام بانکها و شرکت کنتور سازی و برآورد بازگشایی این سهام با قیمتهای پایین تر از قیمت بسته شدن ؛  طبق دستورالعمل تعیین قیمت اوراق بهادار مصوب سازمان بورس ، قیمت این سهام در پورتفوی صندوق تعدیل گردید . دلیل افت یکباره NAV ابطال و تفاوت آن با NAV آماری موضوع ذکر شده می باشد.
 
با تشکر
مدیر صندوق