صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 16-11-1399 (با تأیید متولی)

صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 16-11-1399 (با تأیید متولی)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل