بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 308,158 88.84 557,196 96.51 617,091 96.86 614,279 96.48
اوراق مشارکت 20,827 6 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 7,738 2.23 11,810 2.05 8,318 1.31 2,145 0.34
وجه نقد 4 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 10,125 2.92 8,312 1.44 11,654 1.83 20,277 3.18
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 157,834 45.5 219,272 37.98 229,822 36.08 221,818 34.84