جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,020,183 90.46 9,051,224 96.02 8,732,811 97.38 8,411,985 97.56
اوراق مشارکت 63,428 2.84 9,995 0.11 14,071 0.16 23,325 0.27
سپرده بانکی 114,912 5.15 264,649 2.81 131,847 1.47 101,219 1.17
وجه نقد 12 0 93 0 5 0 5 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 34,817 1.56 100,256 1.06 89,464 1 85,561 0.99
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 799,126 35.78 3,779,905 40.1 3,767,349 42.01 3,734,461 43.31