بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 319,498 88.79 677,672 90.54 770,144 85.43 831,569 84.56
اوراق مشارکت 20,603 5.73 8,674 1.16 25,429 2.82 39,364 4
سپرده بانکی 9,047 2.51 38,738 5.18 80,513 8.93 87,431 8.89
وجه نقد 4 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 10,665 2.96 23,396 3.13 25,388 2.82 25,006 2.54
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 159,777 44.41 227,457 30.39 238,140 26.42 250,316 25.45