جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 362,406 87.78 1,139,565 83.15 1,413,091 82.75 1,656,951 78.04
اوراق مشارکت 26,865 6.51 141,243 10.31 144,125 8.44 167,598 7.89
سپرده بانکی 12,230 2.96 68,430 4.99 127,272 7.45 284,224 13.39
وجه نقد 4 0 0 0 1 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 11,338 2.75 21,200 1.55 23,193 1.36 14,368 0.68
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 170,986 41.42 380,771 27.78 464,175 27.18 528,259 24.88