جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 426,790 86.93 2,342,360 82.98 3,308,209 84.71 3,528,313 84.33
اوراق مشارکت 32,977 6.72 219,895 7.79 276,863 7.09 286,921 6.86
سپرده بانکی 19,700 4.01 241,480 8.56 300,813 7.7 361,315 8.64
وجه نقد 7 0 88 0 20 0 76 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 11,482 2.34 18,814 0.67 19,219 0.49 7,411 0.18
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 177,993 36.25 561,602 19.9 1,171,771 30.01 1,268,982 30.33