بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 300,182 88.43 424,641 95.91 501,612 95.47 507,083 97.84
اوراق مشارکت 21,413 6.31 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 7,703 2.27 11,526 2.6 17,721 3.37 6,305 1.22
وجه نقد 4 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 10,140 2.99 6,593 1.49 6,075 1.16 4,887 0.94
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 155,922 45.93 190,186 42.95 208,872 39.75 209,243 40.37