بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 292,609 87.46 359,066 95.33 409,453 95.05 405,746 98.33
اوراق مشارکت 16,780 5.02 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 7,792 2.33 9,204 2.44 14,118 3.28 1,983 0.48
وجه نقد 4 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 17,381 5.2 8,403 2.23 7,219 1.68 4,917 1.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 154,082 46.05 159,191 42.26 182,572 42.38 179,807 43.57