جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 333,886 88.39 850,476 84.07 922,553 83.5 885,842 82.41
اوراق مشارکت 22,877 6.06 75,343 7.45 135,528 12.27 137,810 12.82
سپرده بانکی 9,974 2.64 60,044 5.94 20,991 1.9 27,522 2.56
وجه نقد 4 0 2 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 11,014 2.92 25,732 2.54 25,743 2.33 23,783 2.21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 163,301 43.23 276,035 27.29 320,740 29.03 313,176 29.13