جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,956,519 90.18 9,256,089 95.03 9,480,429 96.46 8,932,404 97.18
اوراق مشارکت 63,889 2.94 7,867 0.08 7,963 0.08 8,031 0.09
سپرده بانکی 114,771 5.29 322,147 3.31 241,801 2.46 135,815 1.48
وجه نقد 12 0 93 0 6 0 6 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 34,293 1.58 154,302 1.58 97,938 1 114,935 1.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 770,606 35.52 3,717,449 38.16 3,972,717 40.42 3,646,827 39.68