بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 294,822 88.08 316,244 97.33 330,741 97.48 367,851 97.97
اوراق مشارکت 22,156 6.62 77 0.02 0 0 0 0
سپرده بانکی 7,471 2.23 1,802 0.55 2,471 0.73 831 0.22
وجه نقد 4 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 10,255 3.06 6,795 2.09 6,096 1.8 6,800 1.81
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 154,446 46.14 156,431 48.14 163,379 48.15 176,412 46.98