جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 571,717 86.04 5,378,048 83.92 8,697,528 83.69 9,239,226 83.99
اوراق مشارکت 41,268 6.21 348,781 5.44 445,205 4.28 456,260 4.15
سپرده بانکی 39,829 5.99 662,511 10.34 1,220,465 11.74 1,251,972 11.38
وجه نقد 8 0 75 0 93 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 11,676 1.76 19,392 0.3 29,158 0.28 53,171 0.48
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 219,609 33.05 1,631,061 25.45 3,270,227 31.47 3,491,931 31.74