اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/04/01
کل خالص ارزش دارائی ها 8,157,932,471,457 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 323,920,288 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 324,231,191 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 326,009,329 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 25,185

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود

مدیران سرمایه گذاری:

احسان اله حيدري فتسمي، قاسم آزاد، سيد احسان صالحي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad